Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา และโรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา ตำบลยะหา อำเภอยะหา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียน โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา และโรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com