Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ดำเนินการมอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้แก่โรงเรียนอิสลามพิทยาพัฒน์ หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายอับดุลรอนิง ซาเฮาะ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com