Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจน (กลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา)ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจน (กลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com