Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งฯ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1932/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com