Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง รร.เอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1472/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 102 ม.1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com