Menu Close

เลขาธิการ กช. ชื่นชมวินิตศึกษาฯ ยกเป็น รร. ตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค COVID 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  แสดงความชื่นชมโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ได้น่าสนใจและเป็นระบบ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ “WINITSUKSA ONLINE” เพื่อยกระดับการเรียนออนไลน์ให้มีมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยศูนย์การเรียนรู้ “WINITSUKSA ONLINE” ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์นั้น มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การวิเคราะห์วางแผน การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักสูตร รวมถึงการประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยทางโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบการบันทึกเทป ซึ่งเวลาปล่อยคลิปให้นักเรียนจะมีคณะครูคอยดูแลตอบคำถามของนักเรียน และระบบการสอนสด ซึ่งครูและนักเรียนสามารถตอบโต้ ซักถามกันได้แบบ Real-time
  3. การควบคุมการเรียนออนไลน์ ดูแลการออกอากาศ  โดยการสอนจะแยกตามโครงการและระดับชั้นของนักเรียน ให้ตรงตามตารางเรียนทั้งวิชาและเวลาคาบเรียน
  4. การติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ โดยใช้หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การประเมินการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ การทำแบบฝึกหัด รวมทั้งการทดสอบย่อย ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน
  5. การปรับปรุง พัฒนา แก้ไข หลังจากดำเนินการสอนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และสะดวกในการเรียนมากขึ้น

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ได้เพิ่มการเรียนการสอนออนไลน์ ในวิชาชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ หล่อหลอมให้เป็นคนดี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากที่บ้านซึ่งเป็นพื้นฐานการกระทำความดีสู่สังคม โดยให้ผู้เรียนนำเสนองานในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และส่งงานผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน

ซึ่งการจัดการศึกษาในยุค COVID 19 ครูและนักเรียนต้องพยายาม “ปรับตัว” ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้อยู่รอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมา หรือที่เราเรียกว่า “New Normal” หรือความปกติแบบใหม่นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ในขณะที่นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้นในการเรียนออนไลน์ ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายต่อโลกการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงจะเป็นความท้าทายในการปูพื้นฐานและต่อยอดการศึกษาไทยในอนาคตต่อไป เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

รร.วินิตศึกษาฯ : ภาพ/ข้อมูล

ประกาย ศรีจันทึก : ข่าว

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com