Menu Close

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการส่งเรียงความนานาชาติ ในหัวข้อ “What is Life?”

          มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวดการส่งเรียงความนานาชาติ ในหัวข้อ “What is Life?” โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ผู้เข้าร่วมการประกวด เป็นเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) โดยแบ่งเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี ลัอายุระหว่าง 15 – 25 ปี)
  • ประเภทภาษาของเรียงความ แบ่งเป็น 1) ภาษาญี่ปุ่น ความยาวไม่เกิน 1,6000 คำ และ 2) ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ความยาวไม่เกิน 700 คำ โดยระบุชื่อผู้เขียนและชื่อเรื่องในส่วนบนของหน้าแรก และนำส่งเป็นไฟล์สกุล .DOC/.DOCX หรือ  .PDF เท่านั้น
  • ส่งผลงานพร้อมรายละเอียดทางไปรษณีย์ไปที่ International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation 1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.goipeace.or.jp/en ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3  จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทางออนไลน์ พร้อมได้รับเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และของกำนัล ภายในช่วงเดือนธันวาคม 2564

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ essay@goipeace.or.jp หรือติดต่อ กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 14419

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com