Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต Unlocking child’s genius with abacus and mental arithmetic (Primary School)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต Unlocking child’s genius with abacus and mental arithmetic (Primary School)

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

>>ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ ๑<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ ๒<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ ๓<<

https://www.pourhauslakewood.com