Menu Close

คู่มือดูแลสุขภาพใจ สำหรับครูผู้สอน

ด้วยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือดูแลสุขภาพใจ สำหรับครูผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางใจเป็นเรื่องปกติในสถานศึกษา และส่งเสริมบทบาทของครูในการสร้างสุขภาวะทางใจเชิงบวกให้กับผู้เรียนผ่านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยยึดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ กาสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแบ่งปันความคิด ความรู้สึก ของตัวเองได้

ในการนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงขอความประชาสัมพันธ์คู่มือฉบับดังกล่าวให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมเกิดความตระหนักในความสำคัญของสุขภาวะทางใจของทั้งตัวครูและผู้เรียน ซึ่งสุขภาพใจที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับดังกล่าวได้ที่ https://uni.cf/32fgSwW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม United Nations Children’s Fund | UNICEF Thailand Country Office 19 Phra Atit Road, Bangkok 10200, Thailand
Telephone: (662) 356-9499 | Facsimile: (662) 281-6032
E-mail : thailandao@unicef.orgl Website : www.unicef.or.th

https://www.pourhauslakewood.com