Menu Close

รางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa ประจำปี 2563

ด้วยองค์การยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคล สถาบัน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนไม่เกิน 3 ราย เพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies in Education ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “The use of Artificial Intelligence to enhance the continuity and quality of learning โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เพื่อมอบให้แก่บุคคล สถาบัน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาระบการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ครอบคลุม สำหรับหัวข้อในปีนี้จะมุ่งเน้นบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างหลักประกันความต่อเนื่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและประยุกต์ใช้ตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินและผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก จำนวน 2 ราย จะได้รับรางวัลรายละ 25,000 เหรียญสหรัฐพร้อมด้วยประกาศนียบัตร

2. บุคคล สถาบัน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจสมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การยูเนสโก โดยมีเอกสารการสมัครประกอบด้วย 1) รายละเอียดประวัติและความสำเร็จที่สอดคล้องกับหัวข้อของรางวัล 2) สรุปผลงานโดยย่อ สิ่งตีพิมพ์และเอกสารสนับสนุนและ 3) บทนิยามเกี่ยวกับผู้สมัครในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของรางวัล

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังรายละเอียดข้างต้นและสนใจสมัครเข้ารับรางวัลสามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกมายังอีเมล์ foreignopec@opec.go.th ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


https://www.pourhauslakewood.com