Menu Close

การอบรมครูโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินการจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561” วันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นำหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ค.ศ. มาใช้ในการฝึกอบรมครูโรงเรียนเอกชน และสามารถนำวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นคุณสมบัติในการขอรับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท เช่นเดียวกับครูภาครัฐ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมต้องดำเนินการตามแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้โดยเคร่งครัด นั้น    

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561” เพื่อจัดทำข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรมดังกล่าว และได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเข้ม จำนวน 80 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดสาขาวิชาที่จะจัดฝึกอบรม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ 1. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และ 3. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม โดยเมื่อสิ้นสุดการอบรมภาคทฤษฎี 13 วัน (80 ชั่วโมง) แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไปฝึกปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ภาคเรียน โดยต้องได้รับการนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานสอน อย่างน้อย 2 ครั้ง และจัดทำผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 – 2 วัน ตามที่คณะกรรมการจัดอบรมกำหนด

สำหรับการอบรมในช่วง 13 วันนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนนักเรียนพิการจากโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนรวม จำนวน 66 คน จาก 23 โรงเรียน 

DOWNLOAD เอกสารประกอบการอบรมรม

https://www.pourhauslakewood.com