Menu Close

สช. จัดสอนเข้มระยะสั้นนักเรียน ม. 6 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มพูนความรู้เตรียมสอบ TPAT (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์)

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการจัดสอนเข้มระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเตรียมสอบ TPAT ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา  และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประพัทธ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมการเรียนรู้สำหรับการเริ่มต้นความสำเร็จของนักเรียนในสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ให้ได้เพิ่มเติมความรู้จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงเป็นการสร้างโอกาส ความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้สำหรับการเตรียมพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากระบบการรับสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการปรับเงื่อนไขการรับสมัครเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการสอบของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันเป็นการรับสมัครโดยระบบ TCAS 66 ที่ได้มีการสอบ TGAT และ TPAT ร่วมกันด้วย สช. จึงจัดสอนเข้มระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเตรียมสอบ TPAT (5 วิชา) ได้แก่ 1. ความถนัดทางแพทย์ 2. ความถนัดทางวิศวกรรม 3. ความถนัดทางสถาปัตย์ 4. ความถนัดวิชาชีพครู และ 5. ความถนัดทางศิลปกรรม โดยทำการสอนทั้งในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ขึ้นมา นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

การจัดสอนเข้มระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเตรียมสอบ TPAT ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สงขลา  และสตูล) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.15 น. ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบวัดความถนัดวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรม และความถนัดทางด้านศิลปะ (TPAT) มีนักเรียนเข้าร่วมเรียนฯ จำนวนทั้งสิ้น 3,875 คน แยกจำนวนเป็นรายวิชา ได้แก่ 1. วิชาฟิสิกส์ 922 คน 2. วิชาเคมี 925 คน 3. วิชาชีววิทยา 1,010 คน 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1,018 คน ผ่านการ Streaming live ในกลุ่มเฟสบุ๊คของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Open Chat) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com