Menu Close

เลขาธิการ กช. มอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยหลังรับมอบหลักสูตร “การประกอบแว่นตาและวัดสายตา”

(29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย โดยมี นางสาวอณัญญา เพียรประเสริฐกุล ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยและอุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องทำงานเลขาธิการ กช. อาคาร สช.

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวในพิธีรับมอบว่า ปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่ง ยังประสบปัญหาการดูแลทางด้านสายตา และสุขอนามัยของระบบการมองเห็น การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้บริโภคหรือประชาชน จะสามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และขอบคุณนางสาวอณัญญา เพียรประเสริฐกุล ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย ที่ได้มอบหลักสูตร “การประกอบแว่นตาและวัดสายตา” ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบในสังกัด สช. และตนหวังว่าหลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการประกอบอาชีพวัดสายตาและประกอบแว่นตาต่อไป

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com