Menu Close

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 5 หลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีการบูรณาการความรู้และสมรรถนะ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

***หมายเหตุ : รับสมัครโรงเรียนละ 2 คน โดยพิจารณาตามลำดับ/ระยะเวลาที่สมัคร  หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดรับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ก่อนวันที่กำหนดในหนังสือแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร***

 

https://www.pourhauslakewood.com