Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ในระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) และระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.stem2.stemopec.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

– หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  >>คลิก<<

– หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด/ปส.กช.จังหวัด  >>คลิก<<

– โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  >>คลิก<<

– คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  >>คลิก<<

– แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)  >>คลิก<<

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม   >>คลิก<<

https://www.pourhauslakewood.com