Menu Close

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

สช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับโรงเรียนเอกชน

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม สำหรับศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

————————–
Page : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ที่นี่

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึการเอกชนจังหวัดสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com