Menu Close

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่สอนนักเรียนพิการ จำนวน 80 โรง ผู้เข้าอบรม 160 คน

สามารถตอบรับการอบรมได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการอบรม

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

https://www.pourhauslakewood.com