Menu Close

เสมา 3 พบปะผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฯ โดยความร่วมมือของ สช. มศว. เพื่อมุ่งสู่การศึกษาที่ต้องตอบสนองตามความแตกต่างของผู้เรียน

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live  สช. โดยในการอบรมนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,980 คน และมีผู้รับชมใน Facebook Live  ของ สช. จำนวน 3,175 คน

ดร.กนกวรรณ  กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างการอบรมฯ ว่า ขอชื่นชมท่านเลขาธิการ กช. และทีมงานผู้จัดที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการรูปแบบการบรรยาย รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย อาทิ การช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่พูดไม่ชัด รวมถึงสาเหตุของเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์แปรปรวน เป็นต้น และขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ในการอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านนี้  และขอส่งกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 จึงทำให้เกิดการจัดการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการพัฒนาความรู้ต่อยอดต่อไปได้

ด้าน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวในพิธีเปิดการอบรมฯ ว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ (บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบัน EdCA) ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบัน EdCA) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการอบรม และ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกัน โดยเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น ครูผู้สอน ทั้งในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ศึกษาค้นคว้า หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ลักษณะของความต้องการพิเศษแต่ละประเภท เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสม

ตนหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  มีแนวทางการค้นหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกท่าน เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ช่วยเหลือแก้ไขอย่างเต็มที่และทั่วถึง ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้เติบโตขึ้นเต็มศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com