Menu Close

เลขาธิการ กช. เล็งเสริมสมรรถนะครูปฐมวัยชูการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หวังนำสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันนี้ (25 มีนาคม 2565)  เวลา 08.35 น. นายพีรศักดิ์  รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 25 – 27  มีนาคม  2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีกระบวนคิด และทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ได้ปฏิบัติจริง และได้นำความรู้ไปคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การวางแผนออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสร้างสมมรรถนะให้ผู้บริหารและครูได้มองเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)” เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้จากการอบรมไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยแบบองค์รวมอย่างจริงจัง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่กำกับดูแลโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนนำร่อง โดยต้องประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 153 โรง  459 คน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น (รุ่นที่ 1 ภาคใต้ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก และรุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 คือ กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่เข้าอบรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  จำนวน 35 โรง มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 105 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม  อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย สาขาทางศึกษาศาสตร์ นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรุ่งอรุณ นางสาวระพีพรรณ  พัฒนาเวช นักเขียน และทีมคณะวิทยากรของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com