Menu Close

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพิ่มอีก จำนวน 185 โรง จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 มกราคม 2565 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://endb.ipst.ac.th

*โปรดศึกษารายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัครก่อนคลิกลิงก์

 

https://www.pourhauslakewood.com