Menu Close

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา ( http://endb.ipst.ac.th ) แล้ว รอผลการอนุมัติจาก สสวท. (สามารถเช็คผ่านระบบได้ด้วยตนเอง) และจะมีการแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 หน้าเว็บไซต์ สช.(www.opec.go.th) โดยจะมีแจ้งให้คุณครูตรวจ ATK ( ผลภายใน 24 ชม. ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนวันงาน และให้คุณครูยืนยันการเข้าพัก การรับประทานอาหาร และเข้ากลุ่มไลน์

 

https://www.pourhauslakewood.com