Menu Close

ชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

ชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ไม่มีตราสารในฐานข้อมูล สช. ส่วนภูมิภาค

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ไม่มีตราสารในฐานข้อมูล สช. ส่วนกลาง

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในฐานข้อมูล สช. ส่วนภูมิภาค

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในฐานข้อมูล สช. ส่วนกลาง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:30 น.

https://www.pourhauslakewood.com