Menu Close

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้ครูที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมในอีเมล์ของท่าน ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประถม

มัธยม

ขอให้ครูที่มีรายชื่อกรอกแบบยืนยันการเข้าร่วมอบรม ที่ สช. ส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่าน (อีเมล์เดียวกันกับที่ใช้สมัคร)

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

https://www.pourhauslakewood.com