Menu Close

ขอความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

          คณะกรรมาธิการสามัญ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดังรายชื่อในภาพด้านล่างนี้)  

          หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว ขอได้โปรดกรุณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ ตู้ ปณ.45 รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือที่ http://www.senate.go.th ภายในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับและตรวจสอบ กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง โทรศัพท์ 0 2831 9336 – 7 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sanha2548@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com