Menu Close

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanchalee@opec.go.th

ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com