Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนครูในการพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักเรียน ภายใต้โครงการ SEA-PLM ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอมีหนังสือแจ้งว่า ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการภูมิภาคของโครงการวัดผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Secretariat of the Southeast Asia Primary Learning Metrics: SEA-PLM Secretariat) และองค์การยูนิเซฟ สำนักงานเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (UNICEF EAPRO) จะจัดการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนครูในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้โครงการ SEA-PLM ผ่านระบบการประชุมทางไกล (SEA-PLM 2019 : Discussing New Evidence on Learning – Policy Roundtable : Supporting Teachers to Improve Learning) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๕๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวรายงานผลการวิเคราะห์จากโครงการประเมินระดับภูมิภาค SEA-PLM 2019 (รอบที่ ๑) เมื่อปี ๒๕๖๒ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของครูระดับชั้นประถศึกษาปีที่ ๕ ในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว มาเลเชีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน สภาพการทำงาน การจัดสรรทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหุ้นส่วนความร่วมมือได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการพัฒนานโยบายและแผนชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนแรงงานครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ โครงการ SEA-PLM 2019 ได้ดำเนินการก่อนวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://link.seameo.org/webinarreg/20220323 ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๙.๐๐ น.) รายละเอียดโครงการสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์ https://www.seaplm.org/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๐

https://www.pourhauslakewood.com