Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การทำโครงงานอย่างง่าย ความรู้ด้านเซนเซอร์ และการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาโครงงานต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รวมจำนวน ๓ คน เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับได้ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทาง Facebook Live page : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอชนที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

เอกสารและโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม

เข้าร่วมโอเพนแชทอบรม “อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์”

เข้าร่วมกลุ่ม OpenChat อบรม

https://www.pourhauslakewood.com