Menu Close

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนการกุศล

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MS Word)

ตารางข้อมูลเบื้องต้นการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบประมาณราคาการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฯ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ที่ สช. กำหนด

หมายเหตุ หมดเขตกำหนดการรับเอกสารวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com