Menu Close

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา

ประกาศ กช.

https://qrgo.page.link/bQLPM

https://www.pourhauslakewood.com