Menu Close

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ nfe.opec.go.th

 >>> e-book

>>> PDF

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

นังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com