Menu Close

สช.จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน โดยรูปแบบ Response to Intervention : RTI

          (13 ก.ย.64) นางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน โดยรูปแบบ RTI (Response to Intervention : RTI) ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน

          นางสาวยุวดี ก๋งเกิด กล่าวว่า  การอบรมในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มุ่งพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนพิการ ให้มีองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ เพราะคนพิการมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน อาจไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ ครูที่สอนนักเรียนพิการจึงต้องมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ลักษณะของความพิการแต่ละประเภท เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสม โดยการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนชน ให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วม และวิธีการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน โดยการค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มต้น ด้วยรูปแบบ RTI หรือ Response to Intervention  ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถค้นหานักเรียนที่กำลังมีปัญหาทางการเรียน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ และ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา : ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก : ข่าว

https://www.pourhauslakewood.com