Menu Close

สช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เช้าวันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมี นางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของการประชุมฯ ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 62 คน ณ ห้องประชุมบุษบงกช บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน การทำงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ตนเห็นว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของชาติ เป็นการศึกษาที่มีการลงทุนโดยภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาเฉพาะทาง มีเจตจำนงในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของประเทศ มีการบริหารงานที่คล่องตัว ยืดหยุ่น มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นการสอดคล้องกับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ได้ให้มีการจัดการศึกษาเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของผู้เรียนนั้นเอง ซึ่งสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สช. กับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีประโยชน์ เพื่อการนำข้อมูลสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ทีมวิจัยได้ยกร่างมาเกี่ยวกับ ทิศทาง และข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ส่งส่งต่อข้อมูลในที่ประชุมให้แก่ทีมวิจัยได้นำไปสรุปเสนอผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตนต้องการให้ผลการวิจัยนี้จะสามารถช่วยสะท้อนบทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบเชิงนโยบายได้ต่อไป นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ จากภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ผศ.ดร.นนทร์ วรพานิชช์) เพื่อศึกษาบทบาท ศักยภาพ และ ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมไปถึงศึกษาผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  อีกทั้งศึกษาทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการวิจัย ในหัวข้อ “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการรับฟังความคิดเห็นทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังอีกด้วย

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ภาพ/ข่าว
ขวัญข้าว แสนบ่อ : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com