ธุรการ

กลุ่มหลักฐานการศึกษา 1

กลุ่มหลักฐานการศึกษา 2

กลุ่มทะเบียนโรงเรียน 1

กลุ่มทะเบียนโรงเรียน 2

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

https://www.pourhauslakewood.com