Menu Close

การปรับปรุงแนวทางการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ โดยพิจารณาจาก 1) การรับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ และ 2) ลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างงานรายวัน กล่าวคือ หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง แต่ลักษณะของงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน ให้สามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯได้ หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายการคลัง ส่วนวางแผนการคลังและงบประมาณ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3566 โทรสาร 0 2618 3385

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com