Menu Close

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมจำนวน ๓ คน เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทาง Facebook Live Page : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com