Menu Close

สช. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน และ กองทัพอากาศ แถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และประกวดคลิปวิดีโอ “Clip Your Life Click Your Future”

          (8 สิงหาคม 2565) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเอกชน และนายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และประกวดคลิปวิดีโอ Clip Your Life Click Your Future” โดยมีครู นักเรียน และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ร่วมในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

https://frpiluleenligne.com

          นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวถึงการแถลงข่าวในครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสื่อที่ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Twitter YouTube Line และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงใช้อินเทอร์เน็ต แลปท็อป ไอแพด และสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กพกติดตัวเพื่อความสะดวกในการติดต่อ โดยไม่ควบคุมดูแลการใช้งานอย่างเหมาะสม จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ การติดเกม หรือผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนได้รับผลร้ายจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาจจะถูกล่อลวงทางสังคมออนไลน์ได้

          นายพีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรมเพื่อพัฒนาการ และกำกับดูแลทั้งในด้านนโยบายและด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างและกำกับระบบของการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพการพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ และยังรวมไปถึงด้านการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาเอกชน ที่สามารถช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการศึกษาของประเทศได้ผ่านการลงทุนและการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบัน มีโรงเรียนเอกชนในการกำกับดูแลของ สช. จำนวน 11,054 แห่ง แบ่งเป็นประเภทสามัญศึกษา 3,885 โรง นานาชาติ 226 โรง นอกระบบ 6,943 โรง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สช. ได้ก็ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างเหมาะสม หรือการประยุกต์สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับโลก เป็นต้น

          สำหรับกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Clip your life click your future” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ศักยภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อปูเส้นทางไปสู่การจ้างงานในอนาคต ทั้งนี้ นักเรียน และนักศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ E-mail : PEF2532@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 13 กันยายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สช. www.opec.go.th ในหัวข้อ “ข่าวฝากประชาสัมพันธ์” นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com