Menu Close

ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 1 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมทางวิชาการใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 ใน 3 ศูนย์การอบรม คือ ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 600 คน ศูนย์การอบรมละ 200 คน นั้น

บัดนี้ การจัดอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และการสอบคัดเลือกนักเรียนจากค่ายที่ 1 เพื่อเข้าอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ 2 ได้รวบรวมผลเรียบร้อยแล้ว สช. จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4 และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปีกวิซาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาฟิสิกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาเคมี

เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาชีววิทยา

เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร งานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 1000 ต่อ 562/560/561 หรือ 0 2282 7759
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 0 7433 7388
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 0 7472 4721
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบอร์โทรศัพท์ 0 7320 3854
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ 0 7333 2760
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เบอร์โทรศัพท์ 0 7351 3035

https://www.pourhauslakewood.com