Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

สช. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมกรอกรายละเอียดข้อมูลเพื่อยืนยันเข้าร่วมการอบรมตาม QR Code ที่ สช. จัดส่งให้ทาง E-mail  ของผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ หาก E-mail ไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 083 098 1019  

https://www.pourhauslakewood.com