Menu Close

การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าในอาชีพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติและผดุงเกียรติ ให้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างแพร่หลายประกอบกับพระราชบัญญัติสภาครู พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ปกครอง และผู้เรียน

โดยกำหนดวันยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ พร้อมผลงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครหรือใบเสนอชื่อได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ www.otep.go.th หรือเว็บไชต์ของสำนักงาน สกสค. จังหวัด)

โครงการนี้มีรางวัลแบ่งเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และประเภทผู้มีคุณูปการ มีรางวัลแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับจังหวัดและระดับประเทศ แต่ละระดับมีจำนวนรางวัล และ/หรือเกียรติ ดังนี้

๑. รางวัล และ/หรือเกียรติบัตร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษารวมจำนวน ๖๘๙ ราย แบ่งเป็นระดับจังหวัด และระดับประเทศ ดังนี้
๑.๑ ระดับจังหวัด จำนวน ๖๘๐ ราย แบ่งเป็น
๑.๑.๑ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน ๒๒๒ ราย ประกอบด้วย เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ เกียรติบัตร จำนวน ๔๕๘ ราย
๑.๒ ระดับประเทศ จำนวน ๙ ราย
๑.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย เข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคำโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. โล่เกียรติคุณ ประเภทผู้มีคุณูปการ รวมจำนวน ๑๕๔ ราย แบ่งเป็น
๒.๑ โล่เกียรติคุณ กลุ่มบุคคล จำนวน ๗๗ ราย
๒.๒ โล่เกียรติคุณ กลุ่มหน่วยงาน จำนวน ๗๗ ราย

๓. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด หากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับประเทศให้ได้รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด และรางวัลตามข้อ ๑.๒

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจส่งผลงานและได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๐๖ และ ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๓๘

https://www.pourhauslakewood.com