Menu Close

สช. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เร่งการศึกษาเอกชนดึงเด็กเข้าสู่ระบบฯ

วันนี้ (26 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

นายประพัทธ์ กล่าวว่า ด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนของ สช. เข้าร่วมการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเห็นว่าจากประกาศของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 นั้น สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาจะต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยที่ผู้คัดกรองจะต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาอย่างถูกต้องก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วย ตนและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะผ่านเกณฑ์การประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองที่สามารถรับรองนักเรียนว่าเป็นบุคคลพิการทางการศึกษาได้ เพื่อช่วยให้นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงศึกษานำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยพบว่าเด็กบางกลุ่มยังขาดแคลนปัจจัยในการเรียน อาทิ อุปกรณ์การเรียน สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ โภชนาการ และอื่นๆ จึงได้มอบหมายให้สังกัดต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดทำข้อมูล เพื่อช่วยกันดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนให้ได้ ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนในสังกัด สช. ที่หลุดจากระบบได้ย้ายเข้าสู่ระบบการศึกษาในสังกัดอื่นแทน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น ซึ่งในประเภทของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กพิการ หรือเด็กด้อยโอกาส โดยที่โจทย์ของกระทรวงศึกษาในวันนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตนจึงเห็นถึงความสำคัญในการอบรมฯ ครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความรู้ในเรื่องของการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อให้เด็กที่กำลังจะเข้ามาคัดกรองได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการคัดกรองเพิ่มมากยิ่งขึ้น นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน รวมทั้งข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่สนใจ วิทยากรและทีมวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมการอบรม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 813 คน โดยปัจจุบัน สช. มีโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมจำนวน 750 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 3,754 โรง ซึ่งมีนักเรียนพิการที่มีอยู่ในระบบการช่วยเหลือเพียง 4,202 คน พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ โดยผู้ที่จะรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการได้ จะต้องผ่านการอบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาก่อนเพื่อเป็นการคัดกรองและคัดแยกเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาออกจากกลุ่มเด็กปกติจะสามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไขความบกพร่องที่พบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com