Menu Close

สช. ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ จัดการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี  นายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน นางวิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท เข้าร่วมการประชุม และได้รับความร่วมมือจาก นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อนาคตของการเรียนรู้ (Future of Learning 2023) ในบริบทประเทศไทย ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายมณฑล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (APANE) จัดประชุมพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียน เอกชนนอกระบบฯ ขึ้นเพื่อเพิ่มการตระหนักของการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีขีดความสามารถในการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาและหาแนวทางในการสร้างกลไกหนุนเสริมสถานศึกษานอกระบบให้กลายเป็นทุนความรู้ ทุนวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่พัฒนาการศึกษานอกระบบอย่างเปิดกว้าง จากการขยายตัวของ soft power ในประเทศไทยให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียนนอกระบบเปรียบเสมือนสถานศึกษาที่ผลิต soft power เป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการสนับสนุนการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนนอกระบบมีมุมมองใหม่ในการเป็น Soft Power Maker แทนการเป็นผู้ผลิตความรู้หรือทักษะแบบซ้ำ ๆ ของโลกยุคอุตสาหกรรมแบบเดิมอีกด้วย การประชุมในครั้งนี้ตนเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบจะได้รับประโยชน์ ได้สร้างมโนทัศน์ใหม่ ได้ปรับตัวเองเข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกอนาคตที่วิ่งเข้ามาหาเราทุกวินาที ตนมองเห็นถึงการส่งเสริมพัฒนากระบวนทัศน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างมิติใหม่ ๆ ในอนาคต ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบสำหรับเป็นกลไกที่ใช้สร้างเสริมประเทศไทยในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ที่ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวม ของทั้งประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว การประมวลกระบวนทัศน์หลัก เพื่อสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีคิด นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับบริบทการพัฒนาประเทศและประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มี 3 บริบท ได้แก่
1. บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 21
และ 3. ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป

โดยแผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 13 ข้อของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มีทิศทางการพัฒนาไปพร้อมกับศึกษา ดังนี้
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิการ พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com