Menu Close

สช. ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะวิทยากร นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะวิทยากรผู้บริการโรงเรียนเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประพัทธ์ กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนั้น จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน และพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2506 และได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นคือ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ใจความว่า

“มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”

ซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการสนองนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ที่มุ่งให้ประชาชนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เน้นประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนความร่วมมือของสถาบันการศึกษา จึงถือว่ารางวัลพระราชทาน  เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติและผลงานที่ดียิ่ง รวมถึงสถานศึกษาที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ ให้แก่สาธารณชน เป็นรางวัลตอบแทนความตั้งใจ กำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษาได้รักษาและพัฒนาต่อยอดการสร้างผลงานและความประพฤติที่ดีให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษากับสังคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ตนเห็นว่านักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานนั้นนับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในชีวิตนักเรียน ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล นอกจากนี้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนได้เข้ามาร่วมการประชุมและแสดงถึงการให้ความสำคัญของรางวัลพระราชทานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งด้วย นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

นางภัทราพรรณ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เห็นควรในการสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างอันดีสำหรับเด็กเยาวชน และผู้บริหารต่อไป จึงได้จัดการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มาร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการประชุมทั่วประเทศ โดยเข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 300 คน และผู้รับชมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com