Menu Close

สช. เปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์”

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 711 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 190 คน และมีกำหนดจัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่าเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเพื่อพัฒนาผู้สอนตาดีกา ด้วยการนำเทคนิค รูปแบบ สื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทของศูนย์กรศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย

1) อาจารย์ดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา

2) อาจารย์ไซหนับ เอสเอ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3) อาจารย์ราชันย์ สันติวงศวิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

4) ครูอารีนา เจ๊ะแต ครู กศน.อำเภอเมืองยะลา และคณะ

https://www.pourhauslakewood.com