Menu Close

เสมา 1 พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือการพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

วันนี้ (21 ก.ย. 65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายมูหัมหมัดนาสีรุดดีน เละนุ๊ รองประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ผู้จัดการโรงเรียนอาซีซสถาน จังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมตัวแทน ผอ.สช.จชต. รวม 15 คน เข้าหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่าการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอประเด็นปัญหาที่อยากให้ ศธ. ช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาทั้งสิ้น 5 ประเด็น คือ 1. การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 2. เงินอุดหนุนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 3. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน 4. งบพัฒนาผู้บริหาร ครูเอกชนในระบบประจำปี 5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับฟังข้อเสนอและมอบให้ เลขาธิการ กช. นำไปพิจารณาต่อไป

ด้านเลขาธิการ กช. กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนภาคใต้ หลายประเด็น เช่น การพัฒนาครูเอกชนให้มีทักษะการสอนตามสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็น Active Learning พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ศธ. และ สช. ได้ดำเนินการมาอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องมีการดำเนินการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้โรงเรียนเอกชนได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ สช. และ สภาการศึกษา ได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนเอกชนตอบแบบสอบถามมาแล้วกว่า 2,900 โรงเรียน และมีกำหนดจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบโฟกัสกรุ๊ปในโรงเรียนเอกชนภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ เมื่อสภาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำเป็นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

ส่วนข้อเสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ในส่วนนี้โรงเรียนเอกชนได้รับให้มีการปรับเพิ่มไปแล้วเมื่อปี 2560 แต่ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอยากให้ ศธ.พิจารณาปรับเพิ่มเงินส่วนนี้ให้อีก ซึ่งในเรื่องนี้สอดคล้องกับแนวทางของ รมว.ศธ. ที่ได้มอบให้ สช. ดำเนินการก่อนอยู่แล้ว เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

https://www.pourhauslakewood.com