Menu Close

เลขาธิการ กช. มอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ภายหลังมอบหลักสูตรต้นแบบแก่ สช.

วันนี้ (29 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรต่อขนตา (หลักสูตรประเภทวิชาชีพ) โดยมีนางสาวเสาวรส ทองมูล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิลปศาสตร์ความงาม เขตวังทองหลาง เป็นผู้แทนรับมอบ และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต) โดยมีนางพัชญา บุญธกานนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคิดดี แล็บ ลาซาล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องทำงานเลขาธิการ กช. อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

นายพีรศักดิ์ กล่าวในพิธีรับมอบว่า การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 หลักสูตรนี้ เนื่องจากโรงเรียนทั้งสองได้ทำการมอบหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้จัดทำขึ้นเอง ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ตนมองว่าหลักสูตรการต่อขนตาซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเภทการสอนเพื่อเสริมความงาม ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนนำไปประกอบอาชีพต่อได้ โดยนางสาวเสาวรส และครูผู้สอน กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 แม้ว่าทางโรงเรียนฯ จะเว้นช่วงหยุดไปหลายเดือน ทว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ได้มีการปรับตัวในการเปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลา 3 – 4 วัน/สัปดาห์ โดยมีกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก และได้มีการเน้นรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือไพรเวทคอร์ส (Private course) แบบตัวต่อตัว แทนมากขึ้น ซึ่งนอกจากการปรับตัวในรูปแบบการเรียนแล้ว ทางโรงเรียนก็ได้มีการปรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยการเพิ่มจำนวนชั่วโมง พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกันกับจำนวนเงินที่ผู้เรียนได้เสียไป ทั้งนี้ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดและต้องใช้ความแม่นยำในการต่อขนตาอีกด้วย

นอกจากนี้ นางพัชญา และครูผู้สอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงเรียนคิดดี แล็บ ลาซาล (ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน) เป็นโรงเรียนฯ ที่จัดการสอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดดิ้ง (Coding) เนื่องจากมีผู้ปกครองสนใจที่ต้องการเสริมทักษะให้แก่บุตรหลานเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการวางหลักสูตรที่เน้นในการวางรากฐานทักษะการเขียนโค้ด ประกอบกับการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มเติมฝึกฝนทักษะได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกเขียนคำศัพท์ไปพร้อมกับการฝึกความชำนาญสำหรับการเขียนโค้ดดิ้ง (Coding) เนื่องจากเป็นทักษะที่เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการคิดเชิงตรรกะและการคิดวิเคราะห์ จึงส่งผลให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและเป็นขั้นเป็นตอนที่สามารถนำประกอบกับการใช้ชีวิตในประจำวันได้ นอกจากนี้การเรียนการสอนก็จะปรับไปตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการเสริมทักษะให้แก่บุตรหลานจองตนเพิ่มเติม นอกจากนี้นักเรียนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ทางโรงเรียนฯ เห็นว่าต้องมีรากฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพบว่า เด็กที่มีความเก่งในการเขียนโปรแกรมจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือมากกว่าเด็กที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือที่มีการฝึกมาตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากในการแข่งขันเขียนโปรแกรมจะมีข้อจำกัดด้านเวลาซึ่งเด็กที่มีข้อจำกัดหรือไม่ถนัดในด้านอุปกรณ์สำหรับการเขียนโปรแกรมจะไม่สามารถแข่งขันได้ทันเวลาหากเทียบกับเด็กที่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์การเขียนโค้ดมาก่อนหน้านี้แล้วนั้นเอง

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรต่อขนตา โดยโรงเรียนศิลปศาสตร์ความงาม เขตวังทองหลาง เป็นหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ มีจำนวนชั่วโมงในการเรียน 28 ชั่วโมง และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนคิดดี แล็บ ลาซาล เป็นหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต มีจำนวนชั่วโมงในการเรียน 36 ชั่วโมง เป็นต้น

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com