Menu Close

สช. จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษาในภาคเหนือ โดยมีนายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วยครูไทยสอนภาษาจีนเจ้าหน้าที่จาก สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า “ภาษาจีน” เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นที่นิยมและเป็นภาษาที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในเวทีระหว่างประเทศและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนและผู้เรียน ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมจัดโครงการอบรมครูไทยสอนภาษาจีนขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมจีนในเชิงลึก ยกระดับเทคนิคการสอนภาษาจีนระดับสูงให้ครูไทยสอนภาษาจีนมีความรู้และความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการสอน ตลอดจนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถยกระดับทักษะภาษาจีนของตนเอง และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่มาตรฐาน การสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติอีกด้วย

https://www.pourhauslakewood.com