Menu Close

สช. มอบประกาศเกียรติคุณแก่รร. เอกชนนอกระบบที่มอบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ สช.

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ที่มอบหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องเลขาธิการ กช. อาคาร สช. โดยผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณได้แก่นางพัชญา บุญธกานนท์ และผศ.ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล โรงเรียนเสริมทักษะสตีมคิดดีแล็บ เขตบางนา

เลขาธิการ กช. กล่าวว่าหลักสูตรการที่โรงเรียนได้มอบให้สช. เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ระดับกลาง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กในระดับมัธยมศึกษาที่จะเรียนรู้และนำไปต่อยอดเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับการเตรียมตัวเพื่อทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การอ่านค่า PM 2.5 การใช้ RC Servo เป็นต้น เนื่องจากหลักสูตรนี้ได้รวมเรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การเรียนรู้อุปกรณ์สมองกล การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุค AI หรือยุคปัญญาประดิษฐ์ โดยหลังจากนี้ สช. จะนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ สช. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com