Menu Close

สช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายบังเอิญ อิ่มจิตร ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก คณะวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธาราโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยกำหนดมาตรการไว้ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการสร้างการรับรู้ มาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม มาตรการสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาและมาตรการอำนวยการ เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

https://www.pourhauslakewood.com