Menu Close

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีความมั่นใจ และปลอดภัยในการเรียนในโรงเรียน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา)
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี โรงเรียนถาวรนิมิต โรงเรียนเหลียนหัว และโรงเรียนผดุงอิสลาม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
นายบังเอิญ อิ่มจิตร ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก
นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครนายก พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุหภูมิ จำนวน 78,761 ชิ้น
มูลค่ากว่า 7 แสนบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน
และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้ดำเนินการสำรวจโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกว่า ขาดแคลนอุปกรณ์
และต้องการสนับสนุนอะไรบ้าง จากนั้นจึงทำการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมามอบให้เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในการเรียนในโรงเรียนต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com