Menu Close

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2)

          สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ สำหรับการสำรวจในครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2564  สำนักงาน ก.พ.ร. จึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

          จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน เข้าไปตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามช่องทาง QR Code ในภาพด้านบน หรือที่เว็บไซต์ https://opdc.csn.cx/

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานคือ นางสาวสุพิชฌาย์ เจนชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2840 4700 หรือ 06 5732 7297 หรือติดต่อกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 08 6888 3329 (คุณจิราภรณ์) หรือ 08 1633 3533 (คุณภัทรอาภา) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

https://www.pourhauslakewood.com